Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Dzieci Przedszkolne!

Nadszedł wyczekiwany przez wszystkich dzień. W tym roku szkoła  nie może zorganizować tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i nie możemy się spotkać wszyscy razem.

Ten rok był inny. Nie tylko dla nas, ale dla całego świata. Stanęliśmy w obliczu ogromnego zagrożenia, ale wciąż musieliśmy pamiętać o obowiązkach. A tych w ostatnich miesiącach nam przybyło. Najważniejsze, że wszystkim się udało.

Dziękuję Wam, Uczniowie za całoroczny trud, za sukcesy małe i duże, które są potwierdzeniem zaangażowania i systematyczności.

Drodzy Ósmoklasiści,  jesteście grupą szczególną, bo poddaną pierwszemu poważnemu egzaminowi w życiu w warunkach innych niż do tej pory.  Mimo trudności, sprostaliście wymaganiom.

Słowa wdzięczności kieruję również do Rodziców oraz wszystkich Przyjaciół Szkoły – za pełną życzliwości współpracę, wielkie zaangażowanie oraz wspieranie wszystkich działań szkoły. 

Na wakacyjny czas życzę Wam pięknej pogody, słońca na niebie i ciepłej myśli, że wkrótce spotkamy się znowu, ale w bezpiecznej przestrzeni. Niech ten czas będzie długą chwilą wytchnienia i odpoczynku. Niech napełni Was siłą i optymizmem na kolejny rok szkolny.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Informacje dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Rosku

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie i dzieci przedszkolne, informuję, że ze względu na epidemię koronawirusa szkoła nie zorganizuje tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i uroczystego wręczenia świadectw.

Odbiór świadectw odbywać się będzie w dniu 26 czerwca 2020 r. zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem:

 

Wręczenie dyplomów i upominków w Oddziałach Przedszkolnych odbędzie się dnia 25. 06. 2020 r. rotacyjnie zgodnie z ustaleniami nauczycieli wychowawców z rodzicami.

Dla dojeżdżających uczniów, których rodzice nie mogą dowieźć do szkoły zostaną zorganizowane dowozy i odwozy wg planu:

Dowozy:

 • 10.30  - Wrzeszczyna
 • 11.00  -  Hamrzysko
 • 11.10  -  Rosko Kolonia

Odwozy:

 • 11.30  -  Wrzeszczyna
 • 11.50  -  Rosko Kolonia, Hamrzysko

Uczniowie, którzy przyjadą autobusem szkolnym udają się do klasopracowni przypisanej do danej klasy i odbierają świadectwo od wychowawcy klasy.

Uczniowie i chętni rodzice kl. I i II wchodzą/wychodzą do/ze szkoły wejściem od starej strony budynku.

Uczniowie i chętni rodzice kl. III a i III b oraz kl. VIII wchodzą/wychodzą do/z sali gimnastycznej od strony trybun (przez pozbruk).

Uczniowie i chętni rodzice kl. IV, V, VI a, VI b, VII wchodzą/wychodzą do/ze szkoły wejściem głównym.

Istnieje również możliwość odbioru świadectwa w dniach 29, 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 15.00.

Proszę o nie tworzenie zgromadzeń przed wejściem i wyjściem ze szkoły,  zachowanie bezpiecznej odległości 2 m oraz zakrywanie twarzy maseczką.

Informuję, że z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 o godz.8.00 w Kościele Parafialnym w Rosku zostanie odprawiona msza święta dla chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. Podczas mszy świętej podziękujemy Księdzu Dziekanowi za opiekę duszpasterską i współpracę ze szkołą.

Podczas przebywania na terenie szkoły i Kościoła obowiązują procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Wiesława Norkowska-Nawrot

Regulamin zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

w roku szkolnym 2019-2020 

 1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach i zasadach zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
 2. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek do biblioteki szkolnej:
 • Zwrot podręczników odbywa się wyłącznie w kompletach tj. wszystkie podręczniki ucznia z danej klasy.
 • Z podręczników należy: usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki (wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).
 • Komplet podręczników należy zapakować w przezroczystą folię, torbę lub worek i opisać: tj. umieścić naklejkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasa, wykaz oddanych podręczników oraz braki. Rodzic/prawny opiekun uzupełnia i podpisuje również oświadczenie. Wzór naklejki zawierającej listę podręczników i oświadczenie można pobrać tutaj: PDF, DOC. Ponadto zostanie on przesłany również rodzicom/prawnym opiekunom przez e-dziennik. Istnieje możliwość  pobrania druku ww. naklejki przy wejściu do szkoły lub napisania go pismem ręcznym.
 • Rodzice/uczniowie dokonują zwrotu podręczników od dnia 22. 06. 2020 r. do dnia 24. 06. 2020 r. w godzinach od 8.00 do 17.00. Rodzice/uczniowie pozostawiają pakiety z podręcznikami w wejściu głównym do budynku szkoły. Podręczniki od rodziców/uczniów odbierają pracownicy obsługi szkoły. W ten sam sposób należy dokonać zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej oraz szkolnego stroju sportowego.
 • Pracownicy obsługi przenoszą podręczniki do klasopracowni przypisanej danej klasie.
 • Wychowawca klasy sprawdza dostarczone komplety podręczników, sporządza wykaz i przekazuje ww. do biblioteki szkolnej. W razie braków kontaktuje się z rodzicami uczniów.
 • Podręczniki, płyty CD, książki wypożyczone z biblioteki szkolnej zniszczone lub zgubione rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są odkupić.
 1. Podczas zwrotu podręczników obowiązują zasady zachowania zasad bezpieczeństwa:
 • nie wolno tworzyć zgromadzeń,
 • zachować dystans przestrzenny (minimum 2 metry),
 • rodzic/ uczeń dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

W. Norkowska-Nawrot

Konsultacje nauczycielskie dla uczniów

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

przypominamy, że od dnia 25.05.2020 r. umożliwiamy konsultacje nauczycielskie dla klasy VIII.

Od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje nauczycielskie dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Informuję, że do dnia 18.05.2020 r. chęć udziału w konsultacjach zgłosiło 7 uczniów klasy VIII i 4 uczniów z klasy VII.

Potrzebę konsultacji nauczycielskich rodzice/uczniowie zgłaszają wychowawcy klasy. Zakres konsultacji ustalają z nauczycielem prowadzącym zajęcia z danego przedmiotu. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

I. Od dnia 25.05.2020 r. odbywać się będą konsultacje dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów egzaminacyjnych wg harmonogramu:

Dzień tygodnia

Przedmiot

Czas trwania

sala

poniedziałek

j. niemiecki

11.00 – 13.00

sala nr 12

wtorek

matematyka

11.00 – 13.00

sala nr 6

środa

j. polski

11.00 – 13.00

sala nr 11

czwartek

j. angielski

11.00 – 13.00

sala nr 9

II. Od dnia 1 czerwca br. odbywać się będą konsultacje również dla zainteresowanych uczniów z pozostałych klas wg harmonogramu:

Dzień tygodnia

Przedmiot

Czas trwania

sala

poniedziałek

EDB

9.00 – 10.00

sala nr 13

poniedziałek

geografia

10.00 – 11.00

sala nr 13

poniedziałek

j. niemiecki

11.00 – 13.00

sala nr 12

wtorek

matematyka

11.00 – 13.00

sala nr 6

środa

fizyka

9.00 – 10.30

sala nr 8

środa

j. polski

11.00 – 13.00

sala nr 11

czwartek

historia

9.00 – 10.00

sala nr 13

czwartek

WOS

10.00 – 11.00

sala nr 13

czwartek

j. angielski

11.00 – 13.00

sala nr 9

Piątek

informatyka

9.00 – 10.00

sala nr 8

Piątek

muzyka

10.00 – 11.00

sala nr 8

 

W harmonogramie ujęto konsultacje z przedmiotów, którymi zainteresowani są uczniowie. W przypadku kolejnych zainteresowanych harmonogram może ulec zmianie.

Zasady konsultacji nauczycielskich

 1. Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów i mają charakter dobrowolny.
 2. Celem konsultacji jest:
  1. pomoc uczniom z szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
  3. umożliwienie poprawy oceny.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 4. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 6. Uczniowie zachowują dystans między sobą wynoszący min. 1,5 m.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani przez osoby zdrowe, które zachowują dystans w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać/posyłać dziecka do szkoły.
 11. Rodzic lub prawny opiekun, wysyłając dziecko na konsultację, wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 12. Uczniowie po przyjściu do szkoły dezynfekują ręce, myją je ciepłą wodą z mydłem.
 13. Na teren szkoły uczniowie wchodzą z zakrytymi ustami i nosem. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu wejścia do klasopracowni. Po zajęciu miejsca w klasopracowni uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:

            - podchodzi do niego nauczyciel,

            - wychodzi do toalety i na korytarz.

 1. Rodzice wchodzący do szkoły, mają obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

 Rosko, dnia 19.05.2020 r.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich

w Rosku

Wiesława Norkowska-Nawrot

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROSKU

z dnia 20 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, w załączniku poniżej znajduje się  WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA... .

Pobierz:

1. Procedura bezpieczeństwa 

2. Deklaracja rodzica

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Wiesława Norkowska-Nawrot