Reformy oświaty w powojennej Polsce

Wraz z procesem wyzwalania ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej następowało w miarę szybkie uruchamianie szkół, głównie dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych. Proces ten odbywał się w warunkach ruiny materialnej szkolnictwa i dotkliwych strat kadrowych.

W roku 1945 wprowadzono jednakowy program kształcenia do wszystkich szkół podstawowych, znosząc tym samym ich podział narzucony przez ustawę z 1932 roku.

Rok 1948 przyniósł także rezygnację władz państwowych z upowszechniania ośmioklasowej szkoły podstawowej. Od tego czasu podstawą organizacyjną i programową systemu edukacyjnego stała się obowiązkowa szkoła siedmioklasowa.

W roku 1956 zdecydowano o wprowadzeniu obowiązku szkolnego do 16 roku życia. Przywrócono także naukę religii, która miała mieć charakter zajęć nadobowiązkowych.

Kolejna reforma edukacji miała miejsce w naszym kraju dnia 15 lipca 1961 roku. Wówczas to zdecydowano o utworzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej, przedłużeniu obowiązku szkolnego do 17 roku życia oraz potwierdzeniu jednolitości, bezpłatności i świeckości instytucji edukacyjnych. Od tego czasu lekcje religii odbywały się w punktach katechetycznych poza szkołą.

Przemiany, jakie zauważyć można w Polsce zapoczątkowane w 1989 roku przyczyniły się do przebudowy, choć nie całościowej, systemu edukacyjnego. Do szkół powróciła nauka religii, jednak w imię oszczędności, które wcielono do życia w 1991 roku, zmniejszono liczbę godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych oraz ograniczono ich działalność pozalekcyjną.

Kolejna reforma w XX wieku miała miejsce w roku 1999. Wówczas to postanowiono skrócić naukę w szkole podstawowej do sześciu lat oraz wprowadzić trzyletnie gimnazjum. Ponadto nauka w liceach ogólnokształcących i profilowanych w myśl jej założeń trwać miała trzy lata, a w technikach cztery. Z kolei szkoły zawodowe uczniowie mieli kończyć już po dwóch latach nauki. Przewidziano również, iż szkoła podstawowa będzie kończyć się zewnętrznym sprawdzianem wiedzy podobnie jak i gimnazjum. Wyniki uzyskane na testach po tym etapie edukacyjnym będą decydować o przyjęciu ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum, co oznacza początek wygaszania tego typu szkół do roku szkolnego 2018/2019.

Sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami.