Szkolny doradca zawodowy

w roku szkolnym 2021/2022:

klasa 7,8: mgr Sylwia Janasek - Świerniak 

Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
 3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 5. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

 1. Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy i wymaganiami w poszczególnych zawodach.
 2. Rozpoznanie przez uczniów własnych uzdolnień, zainteresowań, cech osobowości i predyspozycji zawodowych.
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych młodzieży.
 4. Zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa w Polsce.
 5. Rozwinięcie u uczniów kompetencji związanych z postawą przedsiębiorczą oraz innych kompetencji decydujących o sukcesie na rynku pracy.
 6. Wdrożenie uczniów do kształcenia ustawicznego.
 7. Zapoznanie uczniów z lokalnym rynkiem pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.
 8. Wyposażenie uczniów w umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.
 9. Wsparcie rodziców w roli doradców zawodowych własnych dzieci.

 

 

Przydatne dokumenty dla uczniów klas ósmych: 

 

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022:

E8 2022 Informacja.pdf (cke.gov.pl)

 

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku:

E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022.pdf (cke.gov.pl)

 

 

Ścieżki kształcenia

STRONY INTERNETOWE Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ PRZY PLANOWANIU DALSZEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ:

  Informacje o egzaminach znajdziesz na: www.cke.gov.pl

 Znajdź swoją drogę edukacyjną i zawodową: www.perspektywy3d.pl

 Labirynt zawodów – przetesuj się, wykonaj test predyspozycji i zainteresowań zawodowych: www.labirynt-zawodow.progra.pl

Poznaj zawody: www.doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod; www.mapakarier.org

Jakich kwalifikacji poszukują pracodawcy? (62) WYWIAD GOSPODARCZY: Jakich kwalifikacji poszukują pracodawcy? Gość: Anna Wolska - YouTube

Filmy i spoty: www.doradztwo.ore.edu.pl/multimedia

www.men.gov.pl

www.cdzdm.pl

www.koweziu.edu.pl

www.doradztwo.koweziu.pl

www.edukacja.warszawa.pl

www.doradztwo.ore.edu.pl

www.indywidualni.pl

www.scholaris.pl

 

 

 

Warto wiedzieć…

 

1. Jak wesprzeć swoje dziecko przed egzaminem?

Myślę (pozytywnie) więc jestem :): Jak wesprzeć swoje dziecko przed egzaminem? (myslepozytywniewiecjestem.blogspot.com)

2. Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem?

Myślę (pozytywnie) więc jestem :): Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem? (myslepozytywniewiecjestem.blogspot.com)