„Mów dziecku,

 że jest dobre,

 że może, że potrafi (...)

Pozwól mu błądzić

i radośnie dążyć do poprawy.”

/Janusz Korczak/

Jestem osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno – wyrównawcze realizowane przez nauczycieli i wychowawców.

Udzielam uczniom pomocy psychologiczno –  pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Określam, organizuję lub prowadzę różne formy i sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne i inne).

Podejmuję działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

Wspieram działania opiekuńczo - wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.

Działam na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Współpracuję z osobami i instytucjami wspierającymi działania opiekuńczo – wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych oraz szkoły.

Rozwijam umiejętności interpersonalne i prospołeczne uczniów.

Promuje wśród młodzieży zdrowych, bezpiecznych i kreatywnych form aktywności (muzycznych, plastycznych, artystycznych oraz sportowych).

Współpraca z doradcami zawodowym oraz koordynowanie działań związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej uczniów.

          Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Pedagog jest dostępny w szkole w godzinach swojej pracy lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00-11.45

Wtorek 9.00-10.50; 11.35-13.40

Środa 8.00-09.55; 11.35-14.30

Czwartek 8.00-11.35

Piątek 8.00- 08.45; 10.50-13.30

 

Pedagog

Sylwia Janasek - Świerniak

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów