Informacja – nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

W dniu 26 lutego 2018 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wieleń do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 ze zm.), takie jak:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący takie jak:

1) obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 punktów;

2) jedno z dwojga rodziców lub prawnych opiekunów kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów;

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru – 10 punktów.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

3) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą lub sprawującej opiekę nad kandydatem.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 208/2019, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym zostały określone w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do Gminnego Przedszkola w Wieleniu, bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego u dyrektora Gminnego Przedszkola w Wieleniu bądź u dyrektora szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.
  2. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) składają od dnia 7 lutego 2018r. do dnia 16 lutego 2018r. – do godz.1500
  3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy                                w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy                      w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                 w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2018r. do

19.03.2018r.

do godz.1500

03.04.2018r. do

18.04.2018r.

do godz.1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

20.03.2018r. do 22.03.2018r.

19.04.2018r. do 20.04.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.03.2018r.

23.04.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26.03.2018r. do

28.03.2018r.

24.04.2018r. do

25.04.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2018r.

26.04.2018r.

 

Dokumenty do pobrania:

1) Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Wieleniu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Informacja:

Przemysław Grześkowiak – SAO Wieleń