Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły

obowiązujące od 25 marca 2020 r.

 1. Uczeń pracuje w domu zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
 2. W godzinach, w których ma lekcje jest do dyspozycji nauczyciela.
 3. Nauczyciele zadania dla ucznia wysyłają dzień przed realizacją danych zajęć lub w dniu ich realizacji do godz. 8.00.
 4. Zadania dla ucznia nauczyciel wysyła przez pocztę i zakładkę - zadania domowe w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel informuje rodziców o zadaniach dla ucznia przez pocztę w dzienniku elektronicznym. Uczniowie odsyłają odpowiedzi na pocztę e-mail podaną przez nauczyciela. Nauczyciele klas I-III o zadaniach informują głównie rodziców.
 5. Zadania domowe mogą być oceniane. Na wykonanie zadania na ocenę uczeń ma trzy dni lub inny dłuższy termin uzgodniony z nauczycielem.
 6. Uczeń zwraca szczególną uwagę na termin wykonania zadania i formę w jakiej ma je odesłać nauczycielowi. Uczeń wysyła zadania na podane przez nauczyciela konto mailowe. Uczeń wysyła nauczycielowi tylko te zadania, o których wysłanie nauczyciel poprosi.
 7. Opracowując dany temat, uczeń korzysta z różnych źródeł informacji podanych przez nauczyciela.
 8. Uczeń powinien codziennie (od poniedziałku do piątku) sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 9. Odebranie wiadomości przez ucznia lub rodzica będzie potwierdzeniem obecności na zajęciach.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z uczniami i Konsultacje z uczniem lub rodzicem odbywają się przez dziennik elektroniczny lub inne dostępne narzędzia technologii informacyjnej uzgodnione przez ucznia lub rodzica z nauczycielem. Na pytania rodziców nauczyciel zobowiązany jest odpowiedzieć w dniu, w którym odbywają się zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć, od momentu rozpoczęcia danej lekcji do jej zakończenia. W razie późniejszych pytań nauczyciel udziela odpowiedzi uczniowi lub rodzicowi do godz. 15.00 dnia następnego lub w innym terminie uzgodnionym przez nauczyciela z uczniem lub rodzicem.
 11. Nauczyciele wychowawcy poinformują  rodziców dzieci przedszkolnych o:

- sposobach komunikowania się z rodzicami,

- formach i metodach pracy zdalnej.

W sytuacjach wymagających wsparcia nauczyciele służyć będą pomocą w edukacji na odległość.

 1. Rodziców prosimy o codzienne śledzenie wiadomości przesyłanych przez szkołę za pomocą dziennika elektronicznego i innych narzędzi komunikowania się ustalonych z nauczycielem oraz o wspieranie swoich dzieci w nauce na odległość.

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Do zasad oceniania opisanych w §15 Statutu Szkoły dodaje się następujące:

 1. Nauczyciele klas I-III mogą wstrzymać ocenianie bieżące za pomocą symboli cyfrowych 1-6, a postępy uczniów monitorować przez kontakt z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego lub innego komunikatora.
 2. Nauczyciele klas IV-VIII:

- informują rodziców o postępach, ocenach ucznia tylko w formie elektronicznej – wpis oceny do dziennika elektronicznego,

- oceniać mogą: prace pisemne, prace dodatkowe, projekty przygotowane samodzielnie przez ucznia oraz jego aktywność w wypełnianiu obowiązków szkolnych, szczegółowe rozwiązania zależą od specyfiki przedmiotu,

- oceniają prace przesyłane przez uczniów droga mailową.

 1. Nauczyciele zadania dla ucznia wysyłają dzień przed realizacją danych zajęć lub w dniu ich realizacji do godz. 8.00.
 2. Zadania dla ucznia nauczyciel wysyła przez pocztę w dzienniku elektronicznym.
 3. Zadania domowe mogą być oceniane. Na wykonanie zadania na ocenę uczeń ma co najmniej trzy dni.
 4. Uczeń zwraca szczególną uwagę na termin wykonania zadania i formę w jakiej ma je odesłać nauczycielowi. Uczeń wysyła zadania na podane przez nauczyciela konto mailowe. Uczeń wysyła nauczycielowi tylko te zadania, o których wysłanie nauczyciel poprosi.